Iron-based superconductors went topological ?

1. Observation of topological superconductivity on the surface of iron-based superconductor
Authors: Peng Zhang, Koichiro Yaji, Takahiro Hashimoto, Yuichi Ota, Takeshi Kondo, Kozo Okazaki, Zhijun Wang, Jinsheng Wen, G. D. Gu, Hong Ding, and Shik Shin
arXiv:1706.05163

2. Observation of pristine Majorana bound state in iron-based superconductor
Authors: Dongfei Wang, Lingyuan Kong, Peng Fan, Hui Chen, Yujie Sun, Shixuan Du, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Liang Fu, Hong Ding, and Hongjun Gao
arXiv:1706.06074

Recommended with a commentary by Fa Wang, Peking University, Beijing.
|View Commentary|

JCCM_January_2018_01

From local observables in a single eigenstate to parent Hamiltonians

Determining a local Hamiltonian from a single eigenstate
Authors: Xiao-Liang Qi and Daniel Ranard
arXiv:1712.01850

Recommended with a commentary by Ashvin Vishwanath, Harvard University.
|View Commentary|

JCCM_January_2018_02

google

google