2022/05


Learning from memories of quantum states

Quantum advantage in learning from experiments Authors: Hsin-Yuan Huang, Michael Broughton, Jordan Cotler, Sitan Chen, Jerry Li, Masoud Mohseni, Hartmut Neven, Ryan Babbush, Richard Kueng, John Preskill, and Jarrod R. McClean arXiv:2112.00778; DOI: 10.48550/arXiv.2112.00778 Recommended with a commentary by Ehud Altman, UC Berkeley |View Commentary (pdf)| This commentary may be cited as: DOI: 10.36471/JCCM_May_2022_01 https://doi.org/10.36471/JCCM_May_2022_01

Inducing ferromagnetism with light

Light-induced ferromagnetism in moirĂ© superlattices Authors: Xi Wang, Chengxin Xiao, Heonjoon Park, Jiayi Zhu, Chong Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Di Xiao, Daniel R. Gamelin, Wang Yao, and Xiaodong Xu Nature 604, 468 (2022); DOI: 10.1038/s41586-022-04472-z Recommended with a commentary by Liang Fu, Massachusetts Institute of Technology |View Commentary (pdf)| This commentary may […]

google

google