Learning from memories of quantum states

Quantum advantage in learning from experiments
Authors: Hsin-Yuan Huang, Michael Broughton, Jordan Cotler, Sitan Chen, Jerry Li, Masoud Mohseni, Hartmut Neven, Ryan Babbush, Richard Kueng, John Preskill, and Jarrod R. McClean
arXiv:2112.00778; DOI: 10.48550/arXiv.2112.00778

Recommended with a commentary by Ehud Altman, UC Berkeley
|View Commentary (pdf)|

This commentary may be cited as:
DOI: 10.36471/JCCM_May_2022_01
https://doi.org/10.36471/JCCM_May_2022_01

Inducing ferromagnetism with light

Light-induced ferromagnetism in moiré superlattices
Authors: Xi Wang, Chengxin Xiao, Heonjoon Park, Jiayi Zhu, Chong Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Di Xiao, Daniel R. Gamelin, Wang Yao, and Xiaodong Xu
Nature 604, 468 (2022); DOI: 10.1038/s41586-022-04472-z

Recommended with a commentary by Liang Fu, Massachusetts Institute of Technology
|View Commentary (pdf)|

This commentary may be cited as:
DOI: 10.36471/JCCM_May_2022_02
https://doi.org/10.36471/JCCM_May_2022_02

google

google